PRODUCT CATEGORIEËN
LAMPEN ZOEKER
Kies met deze tool gemakkelijk de juiste lamp voor uw projector

Algemene verkoopsvoorwaarden van firma Kiss bvba vanaf 01-01-2014.
Eierdreefje 11, B-8600 Diksmuide BE0543 374 006


1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken deel uit van de wijze van handelen van de bestellingen
en hun facturatie.
2. PRIJZEN : Voor de opstelling van de factuur zijn alleen geldig onze prijzen in voege op het ogenblik
van de bestelling. Alle taksen en onkosten komen erbij. Wij hebben het recht op ieder moment de
prijzen die in onze prijslijsten en in onze offertes aangeduid zijn te wijzigen.
3. VERZENDING : De verzending gebeurt op het risico van de koper, zelfs indien de vervoerkosten door
ons gedragen worden. Wanneer wij bestelde goederen versturen, bepalen wij het materiaal dat past
voor de verpakking en tevens de wijze van verzending. Verzekering is mogelijk op speciale aanvraag
van de koper en de kosten ervan zijn te zijnen laste.
4. WAARBORG : Al onze artikelen zijn gewaarborgd door hun fabrieksgarantie en volgens de actuele
Belgische wet. Artikelen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen omgeruild of gecrediteerd worden
volgens de instructies van de leverancier of van de fabrikant.
5. BETALING : Al onze facturen zijn betaalbaar contant 30 dagen netto na factuurdatum en zonder
aftrek van disconto, behalve indien anders bepaald op de factuur. De gedeeltelijke uitvoering van een
bestelling ontslaat geenszins de betaling ervan. Wanneer de facturen op de vervaldag niet vereffend
zijn, zal het factuurbedrag ervan vermeerderd worden met een minimum van 40,- € als forfaitaire
schadevergoeding en tevens met een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag, beide
van rechtswege en zonder in gebrekestelling. Betalingen in speciën gelden niet als vereffening behalve
met een leveringsnota of een factuur door ons afgetekend voor voldaan.
6. KLACHTEN : Vanaf het ogenblik van de ontvangst van de goederen beschikt de koper over 14
kalenderdagen om een klacht in te dienen en dit uitdrukkelijk door middel van een per post
aangetekende brief gericht aan de firma Kiss bvba.
7. TERUGZENDING VAN DE GOEDEREN : De terugzending kan enkel geschieden met ons voorafgaand
akkoord. Retouradres behalve anders aangegeven is : Kiss bvba Eierdreefje 11, B-8600 Diksmuide. De
terugzending van per vergissing bestelde artikelen wordt enkel aanvaard indien de goederen in hun
originele, ongeopende en ongeschonden verpakking ons binnen een termijn van 14 kalenderdagen na
aankoopdatum aangeleverd worden. De terugzendings- en de herbevoorradingskosten zijn ten laste
van de koper.
8. VERBREKING : Het niet nakomen van een van onze verkoopsvoorwaarden is voldoende om
aanstonds onze verbintenissen van de verkoop te verbreken zonder dat wij het recht verliezen op
schadevergoeding en of nalatigheidsintresten in artikel 5. vermeld.
9. EIGENDOMSOVERDRACHT : Tot volledige betaling van al de door ons opgevraagde bedragen blijven
de geleverde goederen onze volledige eigendom. Indien herstelde goederen na 14 dagen niet worden
afgehaald of geweigerd, wordt 3 % staangeld per dag aangerekend bovenop het herstellingsbedrag.
Indien het staangeld het herstellingsbedrag overtreft worden de herstelde goederen automatisch
eigendom van de firma Kiss bvba zonder bijkomende voorafgaandelijke verwittiging.
10. RECHTSBEVOEGDHEID : In geval van betwisting zullen enkel de dichtstbijzijnde rechtbanken van de
maatschappelijke zetel van de firma Kiss bvba bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing.
Deze verkoopsvoorwaarden bevatten artikels van 1 tot met 10.
Uw winkelwagen
 geen items
€ 0,00
Inloggen
Bestel hier uw stempel
Code Aantal
SNELINVOER
Betaal veilig online